50th Class Reunion, Maui (2016)
  First PagePrevious Page Next PageLast Page  
Click on images to enlarge
Back to Photo Albums
Image
Ono-Shimauku, Ishikawa-Miyake, Imai-Otsubu, Haleakala-Reis, Sukimoto-Saito, Balubar-Amaral, Kobayashi-Fukuoka
Ono-Shimauku, Ishikawa-Miyake, Imai-Otsubu, Haleakala-Reis, Sukimoto-Saito, Balubar-Amaral, Kobayashi-Fukuoka
Arizumi-Takitani, Gushiken-Krieg, Hew, Matsui-Chang, Simabukuro-Asato, Yang
Arizumi-Takitani, Gushiken-Krieg, Hew, Matsui-Chang, Simabukuro-Asato, Yang
Arizumi-Takitani, Matsui-Chang, Yang, CKamimoto
Arizumi-Takitani, Matsui-Chang, Yang, CKamimoto
Bal, Kaina, Nahaku
Bal, Kaina, Nahaku
BHS Beauties
BHS Beauties
CKamimoto, Fujimura-Barreras, Sakagawa-Iwamoto, Imai-Toyama
CKamimoto, Fujimura-Barreras, Sakagawa-Iwamoto, Imai-Toyama
Delima, Sarmiento
Delima, Sarmiento
DKamimoto, Lau-Hondo, Hamasaki-Yap, Kono, J&JRevells
DKamimoto, Lau-Hondo, Hamasaki-Yap, Kono, J&JRevells
Estrella-Plunkett, Santos, Amorin-Quiray, Moniz-Mau, Moikeha-Raboy
Estrella-Plunkett, Santos, Amorin-Quiray, Moniz-Mau, Moikeha-Raboy
Gomes-Catiel, Burns-Teixeira, Medeiros-Tomasso, Williams-Ku
Gomes-Catiel, Burns-Teixeira, Medeiros-Tomasso, Williams-Ku
15Apr2016_Ishikawa-Miyake_Santos_Medieros-Tomasso_Amorin-Quiray_Romena_Kamaunu-Basbas_Pelkey_KahuluiElem(I-think).jpg
15Apr2016_Ishikawa-Miyake_Santos_Medieros-Tomasso_Amorin-Quiray_Romena_Kamaunu-Basbas_Pelkey_KahuluiElem(I-think).jpg
Kamaunu-Basbas, Barrows-Bulusan
Kamaunu-Basbas, Barrows-Bulusan
Kaunoa
Kaunoa
Kokubun, Hew
Kokubun, Hew
Koyonagi, DKamimoto, Kokubun, Kono, Revells
Koyonagi, DKamimoto, Kokubun, Kono, Revells
Okada, Jane Pelkey
Okada, Jane Pelkey
Puunene Elementary
Puunene Elementary
  First PagePrevious Page Next PageLast Page